Episode 10 Testamente en jou geld

Die dood is onvermydelik … Die eerste helfte van 2016 is 74 000 sterftes aangemeld waarvan slegs 17 000 ‘n testament gehad het.

 

Ons gesels oor hoe belangrik dit is om ‘n testament te laat opstel en gereeld te laat nasien.

 

Inhoud

Wat gebeur met jou boedel sou jy of jou eggenoot tot sterwe kom? Wat is ‘n boedel en watter deel is jou deel as jy ‘n gesamentlik boedel met jou eggenoot het? Het jy ‘n testament? En wanneer laas het jy dit laat verander? Ons gesels oor hoe belangrik dit is om ‘n testament te laat opstel en gereeld te laat nasien. Ons gesels ook oor die skep van ‘n trust vir afhanklikes, ‘n lewende testament, boedelbelasting en die aanstel van ‘n eksekuteur. En moet nie van jou losgoed vergeet nie. Stel ‘n aparte dokument op waarin jy presies aandui wie jou pelsjas en juwele moet kry. Onthou, min goed gee groter aanleiding tot ‘n bittere stryd as geld nie. In hierdie episode bespreek ons ook trusts, alles wat jy moet weet van hoe om ‘n trust te skep, wanneer om dit te doen en belastingimplikasies op trusts.

Hulpmiddels, gidse en inligting om af te laai

Die Ecsponent woordeboek Episode 10: Testamente en jou geld

Master of the High Court
Meester van die Hooggeregshof
Die Meester van die Hooggeregshof is daar om die publiek te dien ten opsigte van bestorwe boedels, likwidasies (insolvente boedels), registrasie van trusts, eksekuteurs en kurators, asook die administrasie van die voogdyfonds (minderjariges en verstandelik gestremde persone).
Die Meester se doel is om die finansiële belange van persone te beskerm wie se bates of belange om verskeie redes deur ander bestuur word.

Will
Testament
ʼn Testament is ‘n regsdokument wat jou wense duidelik uiteensit vir die verspreiding van jou bates na jou dood.

Estate
Boedel
ʼn Boedel is die eiendom van ʼn persoon soos dit in ‘n testament afgehandel word na die persoon se dood.

Executor
Eksekuteur
‘n Eksekuteur is iemand wat in ‘n testament aangewys is om die testateur se boedel te administreer nadat hy dood is. Die eksekuteur het ‘n wye verskeidenheid verantwoordelikhede aan die begunstigdes, die regering en die hof.

Testator
Testateur
‘n Testateur is ‘n persoon wat ‘n geldige testament maak.

Voorskou van episode 10

 

Jý Geld Episode 10 Animasie